Política de privacitat

1. Finalitat:

Us informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del vostre interès, així com realitzar la facturació dels productes adquirits a la nostra Pàgina Web. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals o se'n sol·liciti la supressió per l'interessat.

2. Legitimació:

Les Dades de Caràcter Personal obtingudes en aquesta Pàgina Web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, estan basades en el consentiment que se sol·licita a l'interessat.

L'interessat tindrà dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades que us sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

3. Destinataris:

BarnaPrint no se cedirà dades a tercers, excepte obligació legal i per poder portar a terme el lliurament de les comandes.

4. Drets:

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a BarnaPrint estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. BarnaPrint deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, us informem que tindreu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o us afecti significativament de manera similar.

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de BARNAPRINT o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, rgpd@barnaprint.es, incloent en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o un altre document didentificació equivalent.

5. Identificació: 

BarnaPrint
Domicili Social: C/ Indústria 14 C.P. 25300 Tàrrega
Correu Electrònic: info@barnaprint.es
Delegat Protecció de Dades: H. Matz

BarnaPrint es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, BarnaPrint anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.