TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ

Titular: BARNAPRINT

Domicili social:
C/. Indústria 14
25300 Tàrrega
(Lleida)

Telèfon: 973985132

Email: info@barnaprint.es

Les presents Condicions Generals de Contractació del lloc web barnaprint.es regularan les relacions jurídiques que puguin sorgir entre:

BARNAPRINT amb les dades que apareixen enunciades anteriorment, I, d'altra banda, el CLIENT, quines dades introduïdes per realitzar la compra o per realitzar alguna consulta o suggeriment, a través del formulari establert a aquest efecte, són les que han estat consignades per ell mateix.

Ambdues parts declaren tenir la capacitat legal suficient per contractar i obligar-se sota els termes del present contracte.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present document té per objecte la regulació general dels serveis prestats per BARNAPRINT a través del lloc Web: barnaprint.es, constituint el marc jurídic en què es desenvolupa la present relació contractual.

Els serveis oferts per BARNAPRINT podran ser contractats per qualssevol usuaris que compleixin amb els requisits establerts en les presents Condicions Generals de Contractació, tenint sempre en compte la informació que apareix en l'Avís Legal i en la Política de Privacitat, disponibles en tot moment en el lloc Web de BARNAPRINT.

Els serveis que BARNAPRINT presta actualment i que són objecte de la relació jurídica tenen com a principal activitat els Serveis de Disseny Gràfic i Impressió dels arxius facilitats pel CLIENT. Aquests arxius seran impresos segons la selecció de les característiques mostrades a la Web i que el CLIENT tria lliurement en el moment de realitzar la seva comanda. Les opcions seleccionades queden reflectides en l'ordre de comanda com a comprovant de les característiques d’impressió triades pel CLIENT.

Les característiques seleccionables podran variar segons el tipus de treball a realitzar, essent les més comunes les de tipus de suport, mida, gruix, qualitat, tractament especial, acabat, encunyat, fendit, plegat, entre d’altres.

Els documents impresos podran ser tractats amb altres productes o materials disponibles a BARNAPRINT, i podran ser elegits igualment des de la Web com un servei addicional per a l'elaboració de determinats acabats o manipulats a petició expressa del CLIENT.

D’aquesta elaboració se’n deriven els diversos productes relacionats amb el Disseny Gràfic i la Impressió tals com: catàlegs, revistes, calendaris, agendes, cartells, posters, flyers, postals, targetes de visita, etiquetes, adhesius, roll-up, vinils, etc.

3. REGISTRE DE CLIENT

Com a condició per a l'ús de certs serveis oferts a través del Web, el CLIENT ha d'estar registrat i tenir habilitat un compte d'accés a la Zona Privada de la Web de BARNAPRINT. La informació que proporcioni per crear el compte haurà de ser completa, legítim i estar actualitzada en tot moment. El CLIENT es compromet, en cas necessari, a facilitar-nos canvis en la informació del seu compte, per tal de mantenir-la actualitzada.

El CLIENT és l'únic responsable de protegir la confidencialitat de la seva contrasenya no podent revelar aquesta contrasenya a cap altra persona. En el cas que un usuari, obtingui accés no autoritzat a la zona restringida del lloc Web com a conseqüència dels seus actes o omissions, El CLIENT accepta que serà l'únic responsable de qualsevol ús no autoritzat que es produeixi.

La Web i els seus serveis estan dirigits exclusivament a persones que tinguin 18 anys d'edat o més. Qualsevol accés o ús de la Web o dels seus serveis per qualsevol persona menor de 18 anys d'edat està expressament prohibit. En accedir o utilitzar la Web, vostè declara i garanteix que té 18 anys o més.

En accedir o utilitzar la Web, vostè declara i garanteix que té 18 anys o més.

4. RESTRICCIONS D'ÚS

El CLIENT només pot usar aquesta Web per realitzar sol·licituds legítimes per a la compra dels productes o serveis oferts, i no podrà utilitzar aquest lloc per realitzar sol·licituds especulatives, falses o fraudulentes. Tampoc pot utilitzar robots o altres mitjans automatitzats per accedir a aquest lloc, llevat que estigui específicament autoritzat per BARNAPRINT. El CLIENT declara que té l'edat legal suficient per assumir responsabilitats o obligacions jurídiques vinculants per a qualsevol responsabilitat que pugui incórrer com a resultat de l'ús d'aquest Lloc.

Per evitar possibles fraus tingui en compte que és una violació de drets realitzar una sol·licitud o compra amb un nom fals o amb una targeta de crèdit invàlida. A més, encara que vostè no proporcioni el seu nom real, el seu navegador d'Internet transmet una adreça d'Internet única que podrà ser utilitzada pels agents de l'ordre públic per identificar-lo.

El CLIENT té permís per copiar electrònicament i imprimir en paper parts d'aquest lloc amb l'únic propòsit d'utilitzar la Web com un recurs de compra. Qualsevol altre ús del material o contingut de la Web, incloent la reproducció per a un fi diferent de l'assenyalat anteriorment sense el consentiment previ per escrit de BARNAPRINT queda prohibit.

BARNAPRINT es reserva el dret de Cancel·lar el Compte i l'Accés a la Web i els seus serveis en qualsevol moment o a causa de qualsevol acte que constitueixi una violació d'aquests Termes i Condicions. La cancel·lació pot incloure la supressió de l'accés al servei, l'eliminació de la seva contrasenya, l'esborrat de tota la informació facilitada i arxius relacionats, l'eliminació de continguts associats al seu compte (o qualsevol part d'aquest), i altres mesures destinades per prohibir el seu ús posterior del lloc i els seus serveis.

5. MATERIAL PROPORCIONAT

El CLIENT és l'únic responsable del contingut dels materials que enviï a través de la Web a BARNAPRINT. El CLIENT garanteix i accepta que, en utilitzar la Web, no podrà carregar a través de la mateixa qualsevol material que: (a) sigui il·legal, amenaçant, assetjador o profà; (b) constitueixi o inciti una conducta que constitueixi una ofensa criminal o doni lloc a responsabilitat civil; o (c) contingui un virus o un altre component danyós o indicacions falses o enganyoses d'origen o procedència dubtosa.

El CLIENT és el responsable en tot moment del contingut dels fitxers (textos, ortografia, dissenys i imatges), plantilles, materials i la documentació facilitada per a la realització del treball i de complir, si fos necessari, amb la Llei de la Propietat Intel·lectual i Drets d'Autor, Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

BARNAPRINT només treballa amb el material original proporcionat, per la qual cosa no altera ni modifica en cap cas els fitxers facilitats. Si fos necessari realitzar algun tipus d’ajust, modificació o adaptació, és el CLIENT l’encarregat de manipular els seus propis fitxers i de lliurar-los novament a BARNAPRINT amb els paràmetres necessaris que garanteixin la correcta elaboració dels serveis demanats.

Si els fitxers rebuts no compleixen amb els requisits necessaris per realitzar els treballs dels serveis contractats, segons les característiques reflectides en la comanda, el CLIENT rebrà una notificació, per correu electrònic o trucada telefònica, indicant-li la incidència i advertint-lo de com procedir per corregir-la. Una vegada rebuts els fitxers adequats en BARNAPPRINT, es procedirà a executar el treball al més aviat possible per intentar complir amb els terminis de lliurament contractats.

BARNAPRINT només realitzarà modificacions en els fitxers del CLIENT quan existeixi un consentiment explícit d’aquest i amb l’única finalitat de realitzar correctament el treball demanat.

BARNAPRINT en tot moment tractarà de complir amb el termini de lliurament compromès, però en tractar-se d’una incidència aliena a BARNAPRINT, el CLIENT perdrà la garantia de rebre la seva comanda en el termini inicialment contractat i no tindrà dret a cap reclamació ni a devolució parcial o total de l’import abonat.

Si en un termini de 15 dies no es rep cap resposta per part del CLIENT, BARNAPPRINT té dret a rescindir el contracte de compra i procedirà a l’abonament íntegre de l’import satisfet pel CLIENT.

6. VALIDACIÓ DE PREUS

La política de preus de la companyia tracta en tot moment de mantenir, el major temps possible, els preus més competitius del mercat. Les modificacions que aquests preus puguin patir vindran determinades per raons del mercat, normalment per variacions que realitzin els nostres proveïdors que es repercuteixen en el producte final.

Els preus en vigor són aquells que es mostren en el procés de confirmació de comanda de la Web. Mentre el CLIENT estigui confeccionant un pressupost o realitzant una comanda a través de la plataforma Web, podria donar-se el cas que, per una actualització en aquest mateix instant, els preus mostrats poguessin patir una lleugera modificació. Un cop realitzada la confirmació de comanda, els preus quedaran fixats.

Tots els preus que apareixen a la Web i aquells que es donin per qualsevol altra via per part de BARNAPRINT estan en euros i inclouen l'IVA.

En el cas que BARNAPRINT realitzi una actualització de preus, aquests entraran en vigor el mateix instant de la seva publicació.

L'import mínim per poder fer una comanda al web de Barnaprint es de 23,00€ + IVA

Si el CLIENT vol utilitzar un pressupost guardat o vol utilitzar una comanda anterior, per realitzar una nova comanda amb les mateixes característiques, aquests seran actualitzats a la tarifa vigent de manera automàtica en el moment de reprendre el procés de compra.

Igualment, tingui en compte que els preus que es mostren en totes les publicacions i promocions que es realitzen, corresponen amb els preus existents en el moment de la seva creació i que posteriorment podrien veure’s lleugerament modificats a l’hora de realitzar la seva comanda.

Aquells productes d'impressió, disseny gràfic o serveis no presents a la nostra Web els preus dels quals són facilitats per BARNAPRINT a través de pressupostos personalitzats tindran una vigència de 15 dies, sempre que no sigui aprovat i no es modifiqui res d'aquest pressupost.

Qualsevol modificació demanada pel CLIENT de les característiques contractades en una comanda podrà suposar una variació de l’import pagat. En cas de suposar un recàrrec, es notificarà al client i se li facilitarà un mètode de pagament per a la diferència d’import a pagar.

7. FORMES DE PAGAMENT

Podràs seleccionar entre les diferents formes de pagament disponibles:

Targeta de crèdit usant passarel·la de pagament segur. Pots utilitzar la teva targeta de dèbit o crèdit VISA, Mestre i MasterCard.

PayPal, pots fer servir el teu compte o també utilitzar l'alternativa de pagar amb targeta.

PayPal 3 terminis, pots fer servir el teu compte o també utilitzar l'alternativa de pagar amb targeta.

Transferència Bancària. El termini de començament de producció dependrà de la data de confirmació de pagament i tramesa de justificant en format PDF de la transacció.

La producció de la comanda o l’enviament del producte començarà quan BARNAPRINT hagi rebut el pagament, pujat els arxius i tancat la comanda.

8. TERMINIS DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament compromesos es troben publicats al Web. Aquests terminis de lliurament són visibles pel CLIENT en el moment de realitzar la seva comanda. Les dates de lliurament es calculen en dies laborables des de la recepció dels fitxers a imprimir i un cop formalitzat el pagament. Es consideren dies laborables de dilluns a divendres. Els dies no laborables són els dissabtes, diumenges i festius.

Si s’afegeixen diversos productes a una comanda, la data de lliurament es correspondrà amb la del producte que tingui un termini de producció major.

Des del moment de la notificació dels arxius d’impressió, abans de les 11: 00 hores en dia laborable, es registrarà aquest dia laborable com a data d’inici per al termini de lliurament. Si es realitza en horari posterior a les 11: 00 hores en dia laborable o en qualsevol hora en dia festiu, es registrarà el dia següent laborable. En el cas de comandes de productes identificats com a URGENTS la notificació de la pujada d’arxius s’ha de realitzar entre les 7: 00 i les 10: 00 per poder processats en el dia. Si es produeix a partir de les 10: 00 la producció de la comanda s’iniciarà a partir de les 11: 30 del matí del següent dia laborable. Excepte productes amb característiques determinades, que es pot veure ampliat aquest horari.

Les cancel·lacions o modificacions sofertes d'una comanda, no s'atendran fora de l'horari laboral de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00pm.

En el cas que BARNAPRINT no pogués complir amb el termini de lliurament contractat pel CLIENT amb un marge de tolerància superior a dos dies laborables, per la raó que fos, a excepció d’aquelles causes que resultin alienes a BARNAPRINT, l’obligació a indemnitzar es limita únicament a l’import de la comanda.

En casos de força major es podrà ampliar el termini de lliurament pel temps que existeixi l’obstacle o impediment. Es consideren casos de força major fonamentalment les vagues, avaries o fallades de funcionament de les línies elèctriques, les línies de dades o els sistemes de producció sempre que es pugui provar que afecten el lliurament de la comanda. Igualment, aquestes circumstàncies s’apliquen si les pateix al CLIENT.

Si un determinat producte no està disponible temporalment o de forma permanentment, es comunicarà immediatament a CLIENT perquè ho tingui en compte i pugui anul·lar o modificar la seva comanda.

Si un pressupost ja sigui via web o per pressupost personalitzat es queda acceptat i pagat, però no es manen els arxius per completar la comanda, o s'ha pausat i després de les notificacions de pausa no es reprèn, transcorreguts 15 dies naturals, es cancel·larà de forma automàtica aquesta comanda i es procedirà a realitzar el reintegrament,  segons condicions explicades a l’apartat 11.

9. DESPESES DE TRAMITACIÓ I ENVIAMENT

El lliurament s’efectuarà en la direcció indicada pel CLIENT i serà considerada com a efectuada en el moment en què la comanda arribi a aquesta adreça.

L'àrea d'entrega de les comandes està delimitada a la Península, Balears i arxipèlag canari i seran utilitzades empreses de transport i repartiment de paqueteria de tercers usant el servei 24 a 72 hores.

El preu de l’enviament en península està inclòs en els preus visibles dels productes. Si el producte tingués un increment per pes o longitud, l'import exacte es calcularà i es farà visible en el moment que punxi el botó "AFEGIR".

Les despeses de tramitació i tramesa per a totes les zones on BARNAPRINT realitza els serveis d’impressió són les següents:

Espanya Peninsular:
Cost: gratuït
Dies d'enviament: 1 dia feiner, entrega abans de les 20h

Illes Balears
Cost: segons volum i pes
Dies d'enviament: 2-4 dies feiners

Illes Canàries:
Cost: segons volum i pes
Dies d'enviament: 4-10 dies laborals

Conforme amb la normativa duanera vigent, amb les mercaderies inferiors a 3000€ no es requereix DUA. BARNAPRINT no es farà càrrec de qualsevol altra despesa duanera associada amb el lliurament.

En el moment de tramitar l'enviament el CLIENT rebrà una confirmació per email. Estarà inclòs un número de seguiment perquè el CLIENT pugui saber en cada moment on està el seu paquet.

Per garantir la confidencialitat dels lliuraments, tant els transportistes com els vehicles propis no porten cap distintiu de referent de la companyia.

10. DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

Tots els nostres productes derivats de la impressió a partir de fitxers o plantilles facilitats pel CLIENT estan personalitzats sota la indicació del mateix CLIENT. Per això la política de devolució de mercaderia del qual es regeixen els productes per llei, no s’aplica a la majoria dels productes de BARNAPRINT, ja que es tracta de productes personalitzats a mida i requeriments del client, per la qual cosa el client disposa de 7 dies hàbils per exigir el dret a la devolució de l’import sempre que el motiu provingui d’una incidència o reclamació per defecte de fabricació. Abans de realitzar aquesta devolució el client haurà de posar-se en contacte amb l’empresa en el termini indicat a través de l’e-mail, telèfon, facilitant totes les seves dades, referència de la comanda i motiu de la reclamació.

Les reclamacions de qualitat només seran vàlides si són realitzades durant els 7 dies hàbils posteriors al lliurament de les comandes. Abans de realitzar aquesta devolució el client haurà de posar-se en contacte amb l’empresa en el termini indicat, a través d’e-mail info@barnaprint.es o telèfon, facilitant totes les seves dades, referència de la comanda i motius de la reclamació.

Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà acceptada per BARNAPRINT. Per poder admetre la devolució haurà d’estar tant el producte com el seu embalatge en perfectes condicions, sense ratllades, ni cap deteriorament i incloent tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris. Aquesta enviament anirà a càrrec del CLIENT.

El CLIENT es farà càrrec de les despeses d'enviament de la devolució i haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut, el departament d’incidències de BARNAPRINT procedirà a la comprovació de l’estat del producte, i de la seva qualitat d’impressió. Després de la verificació i acceptació de la possible incidència, BARNAPRINT oferirà al client l’opció d’enviar de nou el producte, assumint al seu torn, les despeses d’enviament.

La repetició de treballs per causa de manca de qualitat es farà des dels mateixos arxius d’impressió, mai podrà canviar-se l’arxiu perquè es consideraria un producte nou.

En cas que el client no desitgi que li enviem el producte de nou, es procedirà a l'abonament del seu import (vegeu punt 11).

No s’admeten reclamacions, canvis ni devolucions transcorregut els 7 dies de la recepció de la mercaderia.

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el client té a la seva disposició la següent adreça:

C/. Indústria 14, 2-7, 25300 Tàrrega (Lleida)
info@barnaprint.es

11. CANCEL·LACIONS I ABONAMENTS

Les comandes realitzades a través de la nostra web o pressupostos personalitzats, que es cancel·lin totalment o parcialment, s'han de notificar a través de correu electrònic a info@barnaprint.es, indicant el número de comanda i motiu de cancel·lació en un periode màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

El termini d'abonament començarà a comptar des de la confirmació de cancel·lació per part de BARNAPRINT.

Cancel·lació total d'una comanda per error en la qualitat: en el cas cancel·lació total de totes les línies d'una comanda, s'emetrà una bonificació del 100% del preu de la comanda en el compte del client. Aquest abonament es podrà implementar mitjançant l’ús d’un codi o directament com a saldo a favor en el compte del client.

Cancel·lació parcial d'una comanda per error de la qualitat: en el cas cancel·lació parcial d'alguna de les línies d'una comanda, s'emetrà una bonificació del 100% del preu de la línia cancel·lada en el compte del client. Aquest abonament es podrà implementar mitjançant l’ús d’un codi o directament com a saldo a favor en el compte del client.

Després del pagament d'una comanda, ja sigui un producte o servei de la pàgina web o d'un pressupost personalitzat, BARNAPRINT podrà efectuar la compra de les matèries primeres necessàries per realitzar la producció de la comanda, així com invertir temps en la gestió dels processos relatius al mateix. En el supòsit cas de cancel·lació total o parcial de la comanda per part del client per motius d'empenediment de fer la comanda, BARNAPRINT podrà descomptar la part proporcional a aquestes despeses de l'import total a abonar.

11.1 Barnaprint es reserva el dret de cancelar una comanda parcial o totalment en el cas de comandes realitzades en les quals es doni algun d'aquets supòsits:

11.1.1. El client no submnistra els fitxers per a la producció en un termini de 120 dies naturals des de la recepció de la comanda i no es comunica amb Barnaprint de cap manera durant aquest periode de temps
11.1.2 El client ha rebut les propestes de disseny i no dona cap resposta d'aprovació o modificació en un periode de 14 dies naturals des de la data d'enviament

Si es dona qualsevol dels supòsits inclosos en el punt 11.1, la comanda quedarà cancelada i en el cas de que el client, passat el temps indicat, volguès retomar els serveis, caldrà tornar a contractar i abonar de nou per els serveis a realitzar.

12. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

Abans de concloure el procés de compra, el CLIENT pot realitzar tantes comprovacions com estimi necessari per cerciorar-se que les opcions que ha seleccionat per confeccionar la seva comanda de compra són correctes. Després de seleccionar el botó "PAGAR" serà remès a la passarel·la de pagament per finalitzar la compra dels productes que es troben a la cistella. Després de realitzar el pagament, el CLIENT celebra un contracte entre ell i BARNAPPRINT i rebrà una confirmació de comanda amb la informació rellevant, per correu electrònic.

Si, BARNAPRINT no rep el pagament corresponent amb l'import de la comanda, té el dret de cancel·lar el contracte de compra.

Quan el destinatari del lliurament de les comandes és una tercera persona, es considera CLIENT a l’ordenant. Per a l'execució d'aquest tipus de sol·licituds, l'ordenant afirma implícitament, que existeix consentiment per a això.

13. VALIDESA DEL CONTRACTE

L'acceptació del present document té la mateixa validesa contractual que la signatura presencial del mateix, sota els termes de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Les presents Condicions Generals de Contractació, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries,  Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,  Codi de Comerç i la resta de normativa aplicable.

14. OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA

Ambdues parts accepten i reconeixen que totes les dades incloses en el lloc Web han estat introduïdes directament pel CLIENT, per la qual cosa la responsabilitat sobre l'autenticitat dels mateixos correspon, directament i exclusivament al CLIENT.

El CLIENT accepta expressament i inequívocament les condicions generals de barnaprint.es o de qualsevol dels llocs que en depenen-, amb el mer ús de la plataforma. L'usuari es compromet i és responsable de llegir amb deteniment els continguts oferts per BARNAPRINT en el procediment de compra. Si el client no hi està d’acord o no comprèn alguna de les disposicions del present document o del procés de contractació, SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA haurà de marcar la casella d’acceptació.

En tot cas, si el client incompleix qualsevol de les anteriors obligacions, quedarà sota la seva responsabilitat els possibles danys i perjudicis produïts per l’esmentat incompliment.

15. CONDICIONS DEL SERVEI

Les condicions comercials d’aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per BARNAPRINT sempre apareixen en barnaprint.es o en les pàgines que en depenen pel que poden ser consultades, arxivades o impreses pel CLIENT en tot moment.

L'accés a la informació en el lloc web barnaprint.es és completament gratuït, mentre que el servei de compra i contractació dels productes i serveis oferts per BARNAPRINT és onerós, i impliquen l'acceptació de les condicions establertes en el present document.

Tot el procés expressat en les condicions de contractació, així com el contingut dels avisos legals, política de privacitat, documents per a l'exercici drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició serà dut a terme en l'idioma català o castellà, podent BARNAPRINT establir la possibilitat de dur a terme la contractació del servei en un altre idioma.

BARNAPRINT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el present document així com qualsevol altre text legal exposat en qualsevol dels llocs Web propietat de BARNAPRINT.

Les presents condicions poden ser considerades com a accessòries i/o complementàries d'alguna de les Webs dependents de barnaprint.es ja que els productes o serveis prestats a través de les mateixes requereixin una modificació o especificació de les mateixes, per tant és obligació del CLIENT cerciorar-se d'aquests extrems.

16. RESPONSABILITATS

BARNAPRINT no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l'accés, funcionament i operativitat de la Web, o en els seus serveis i/o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguen el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major,  o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com els produïts per errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades o qualsevol altra circumstància que estigui fora del control de BARNAPRINT. No obstant això, quedarà exempt de tota acció o informació introduïda per tercers aliens a la companyia.

BARNAPRINT exclusivament es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc Web, excepte en els casos en què aquestes haguessin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l’organització, sense autorització expressa per part de l’empresa.

Els productes i serveis subministrats per BARNAPRINT se cenyeixen exclusivament a posar a disposició dels clients els productes i serveis oferts a través del lloc Web barnaprint.es, o qualsevol de les Webs dependents de la mateixa- no fent-se responsable d'aquells productes o serveis que no s'ajustin al contractat pel client. Així mateix, BARNAPRINT es compromet a posar a disposició del client el servei d’assistència tècnica, davant tota possible incidència durant el procediment de contractació.

En cas que en qualsevol dels llocs Web propietat de BARNAPRINT puguin ser albergats bàners que permetin a l'usuari l'accés a pàgines Web o enllaços propietat de tercers, BARNAPRINT no es responsabilitza dels continguts que s'hi poguessin trobar allotjats, procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il·lícit,  una vegada l’empresa ho hagi comprovat.

Les parts es comprometen a complir amb el que estableix l'Avís Legal, Política de Privacitat, així com en les Condicions Generals de Contractació publicades per BARNAPRINT en qualsevol dels llocs Web en el moment de la compra del producte, així com al respecte dels drets bàsics dels consumidors i usuaris sota els termes de la normativa aplicable.

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el client té a la seva disposició la següent adreça:

C/ Indústria 14 2-7, 25300 Tàrrega (Lleida), info@barnaprint.es

17. GARANTIA I RECLAMACIONS

Tots els productes i serveis oferts per BARNAPRINT es realitzen a mida per encàrrec exprés del client.

En base al que disposa El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, llevat de prova en contrari, per a errors, fallades o deficiències, serà càrrega del CLIENT demostrar que es tracta d'errors de fabricació i no pel seu ús.

18. VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

Ambdues parts declaren expressament que l’acceptació de l’oferta del producte o servei de BARNAPRINT pel client es duu a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit a la pàgina web corresponent al producte demanat.

El fet de seguir telemàticament tots els passos del procés de compra dels productes i complements pel CLIENT suposa l’acceptació íntegra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa com a plena i suficient per contractar.

El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el client manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de forma expressa l’acceptació de les mateixes.

19. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal introduïdes pel client durant la utilització del lloc web barnaprint.es incloent les Webs dependents del mateix- així com en tot el procés de compra, estan subjectes a la "Política de Privacitat" accessible durant la navegació en el lloc Web.

20. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o disposicions del present contracte han de ser interpretades de forma independent i autònoma. Si qualsevol de les clàusules del present document fos contrària a Dret, de forma parcial o total, o bé és declarada nul·la per sentència judicial ferma, no es veuran afectades la resta de les estipulacions, mateixes que gaudiran de plena validesa jurídica.

Les parts contractants es comprometen a renegociar i substituir la clàusula o clàusules afectades que resultaran nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions generals de contractació.

21. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc Web de barnaprint.es o qualsevol dels que en depenguin, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del present lloc Web, els Jutjats i Tribunals de Cervera (Lleida, Espanya) i en el seu cas,  els Tribunals Arbitrals als quals es troba adherida BARNAPRINT en el moment de produir-se la controvèrsia.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden adreçar-se per correu electrònic a l’adreça info@barnaprint.es, o bé a l’adreça postal abans esmentada.

22. ARXIUS INFORMÀTICS I LÍMITS TÈCNICS

El client serà sempre el responsable i posseïdor dels drets de reproducció dels arxius subministrats per a la producció dels productes o serveis contractats a la pàgina web de BARNAPRINT.

Per a la impressió, els arxius informàtics subministrats pel client han de complir amb les especificacions tècniques exigides a la nostra pàgina web barnaprint.es. BARNAPRINT no es farà responsable per les fallades resultants d’una preparació deficient dels arts finals d’impressió a mans del CLIENT o un tercer contractat pel CLIENT.

  • El client accepta sense reserves les següents limitacions tècniques pròpies de la producció impresa:
  • Toleràncies d’acabats al voltant d’1-3 mm.
  • Lleugeres variacions de color (±10%) fins i tot en reimpressions d'un mateix arxiu i/o durant tot el tiratge.
  • Lleugers moviments de registre.
  • Ús incorrecte de negre enriquit en textos i fons.
  • Variació en la quantitat final lliurada fins a un ±5%.
  • Variació en el pes i gramatge dels suports (tolerància de fàbrica) fins a un ±5%.
  • Diferències de to provocades pel color del suport imprès.

Així mateix, el CLIENT accepta que els programes de disseny no garanteixen mai una restitució al 100% dels colors que apareixen a la pantalla i que l’aparença d’alguns colors poden patir variacions substancials en el suport imprès.

En el cas que els arxius d'impressió no compleixin amb les especificacions necessàries per a impressió (mesura, sang, marge de seguretat, color CMYK, etc), BARNAPRINT es reserva el dret de paralitzar la comanda fins que es rebin els arts finals correctes.

23. FACTURACIÓ

23.1 Totes les factures s'emetran estrictament amb les dades que el CLIENT hagi introduït a l'hora de gestionar la comanda. El client podrà corregir o modificar aquestes dades fins abans que es faci l'enviament de la comanda.

23.2 Enviem la factura de la vostra comanda DESPRÉS de l'enviament de la mercaderia, com a arxiu PDF per correu electrònic. No fem emissió de factures en comanda no enviades.

23.3 Les factures es generen en format PDF i s'envien de forma automatitzada a l'adreça de correu electrònic utilitzada pel client en el moment de fer la comanda. No enviem factures a altres adreces de correu electrònic diferents a la gravada al compte d'usuari del CLIENT. No fem emissió de factures en format paper.

23.4 BARNAPRINT no emet factures amb recàrrec d'equivalència.